Europa Nostra (Vårt Europa) bildades 1963 och är Europas ledande ideella organisation för bevarandet av Europas gemensamma kulturarv. Föreningen fungerar som en paraply- organisation för alla som arbetar inom kulturarvsfältet i Europa. Idag är cirka 250 föreningar med totalt över 5 miljoner medlemmar samt även ett antal individuella medlemmar anslutna. Dessutom är omkring 150 institutioner, företag m.fl. associerade medlemmar. 
Europa Nostra - Sverige bildades 2006 som en nationell förening för att bättre kunna arbeta i Sverige för Europa Nostras syften.  Europa Nostra arbetar kontinuerligt med att bevara olika länders specifika kulturarv och för att prioritera kulturarvs frågorna i handlingsprogram av olika slag på såväl europeisk som nationell nivå. Europa Nostra  stödjer kultur- och arkitekturfrågor, stads- och landskapsplanering samt främjar en balanserad och hållbar utveckling av Europas naturliga och byggda kulturarv såväl i stadsmiljö som på landsbygden.  Några av våra viktigaste frågor är:

  • Att ordna en årlig pristävling - European Union Prize for Cultural Heritage/ Europa Nostra Awards som är ett verktyg Europa Nostra instiftat för att skapa uppmärksamhet kring framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Europa. 
  • Att bedriva kampanjer då unika kulturarv hotas. Ett är projektet The 7 Most Endangered - ett samarbetsprojekt med Europeiska Investeringsbanken inom vilket det vartannat år väljs ut och stöds sju olika objekt i Europa.
  • Att politisk påverka kulturarvets bevarandevillkor, framförallt genom lobbyarbete mot EU och även i olika angelägna frågor i Sverige.

För Europa Nostras internationella aktiviteter och Newsletter, klicka här.

 
Europa Nostra - Sverige  I  Ulvåsa, 591 95 Motala  I  Telefon, 070-536 30 07  I  E-mail, info@europanostra.se