Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

Ingatorps tiondebod, den lilla boden med det stora priset.

Äntligen, efter två år av coronarestriktioner, kunde Europa Nostra Sverige på plats i Eksjö och Ingatorp uppmärksamma att Ingatorps tiondebod 2019 tilldelades Europa Nostra Award.

Ingatorps tiondebods lås.

Tiondeboden från 1200-talet hör till det äldsta bevarade timmerbyggnadsbeståndet i Sverige. Ett restaureringsprojekt drog igång 2013, och boden kunde återinvigas 2018. Riktmärke för restaureringen var hela tiden att lära av byggnaden. Den kunskap man fick kunde exempelvis föras över till den samtidigt pågående återuppbyggnaden av Södra Råda kyrka.

I juryns motivering till priset slås också fast: ”Det har varit fokus på kunskapsöverföring av traditionellt hantverk samt främjandet av en känsla av ägarskap i lokalsamhället”. Juryn konstaterade också att ”Det har varit en stor insats i bevarandearbetet av en tiondebod från 1200-talet att utgå från träets specifika egenskaper. Projektet har uppnått ett mycket bra resultat med begränsade ekonomiska resurser och deras exemplariska mobilisering av mänskliga resurser är lovvärt.”

Under två dagar, 6 och 7 maj, demonstrerade hantverkare material och tekniker som tagits i bruk vid restaureringen.

Arrangemanget genomfördes i samarbete med Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, Linköpings stift och Ingatorp Bellö församling, Södra Vedbo pastorat.

För fullständigt seminarieprogram och dagordning till årsmötet se: Program-Ingatorp-maj.pdf, och Dagordning-Europa-Nostra-Sverige-Arsmote-6-maj-2022.pdf

Tiondeboden i Ingatorp från 1295 är ett av Sveriges äldsta timmerhus och pristagare av Europa Nostra Awards 2019.

Listan över 2022 års 7 Most Endangered

Tisdagen den 29 mars tillkännagav Europa Nostra vilka kulturmiljöer som 2022 förts upp på listan 7 Most Endangered.

En av de 7 miljöer som förts upp på Europa Nostras lista över 7 Most Endangered är Zogu-bron, byggd 1927 över Matfloden i norra Albanien. Bron är ett nationellt monument inom området metall- och betongkonstruktioner. Strukturen är i överhängande fara att kollapsa på grund av skador på en av dess pelare, och bron får inte längre användas. 

Europa Nostra lanserade programmet 7 Most Endangered 2013. Genom programmet uppmärksammas kulturhistoriska platser och miljöer som är särskilt hotade av exempelvis försumlighet, plundring, rivning eller klimatförändring. Syftet är att mobilisera civilsamhälle och offentlighet att göra nödvändiga insatser för de hotade miljöerna. Nominering till en av de sju sker i två steg.

För mer om vilka miljöer som 2022 förts upp på listan 7 Most Endangered följ länk: https://7mostendangered.eu .

Från Sverige ansågs industriområdet Lövholmen, vid Gröndal i Stockholm så hotat av rivning och okänslig och stereotyp exploatering, att det kvalificerade sig att vara bland de 12 som som ”kortlistades” inför det slutliga urvalet. Se mer om Lövholmen och ideella föreningars klagorätt över rivningslov: https://europanostra.se/natverkande-och-opinionsbildning/

Europa Nostra fördömer Rysslands militära angrepp på Ukraina

Europa Nostra har å det skarpaste fördömt Rysslands brutala invasion av Ukraina, ett oberoende och suveränt europeiskt land. Europa Nostra uppmanar också Unesco att inte genomföra det 45:e Världsarvskommittémötet som planerat, i juni, i Kazan, Ryssland.

Invasionen är ett flagrant brott mot internationell lag och ordning. Människorna i Ukrainas står inför stort lidande och ofattbara förluster. Europa Nostra kräver ett omedelbart slut på denna oacceptabla aggressionshandling och för återupprättande av freden i Europa.

Europa Nostra påminner om att det europeiska projektet idag bygger på en rad grundläggande värderingar: fred, mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och respekt för vår gemensamma historia och vårt gemensamma kulturarv. Rysslands invasion av Ukraina representerar negationen av dessa värderingar och bör därför förstås som en attack mot alla som värnar dessa värderingar. 

Europa Nostras uttalande, på engelska, kan läsas i sin helhet via följande länk: Europa-Nostra-Statement-Ukraine.

Kulturarvsorganisationer kraftsamlar mot skadorna av Rysslands invasion av Ukraina

Ukrainas rika kulturarv skadas just nu, och kommer att skadas framgent, av Rysslands brutala invasion som inleddes den 24 februari 2022. Kanske de mest symbolmättade byggnaderna i sammanhanget är de träkyrkor – ”Wooden Tserkvas” – som klassats av Unesco som världsarv. Ukraina delar detta världsarv, sexton stycken kyrkor, med Polen. Kyrkorna bär också på arvet att kunna tjäna både den ortodoxa, och den katolska liturgin.

I Riksantikvarieämbetets uttalande tar man fasta på att kulturarv är skyddat enligt folkrätten. Enligt Haagkonventionen 1954 formuleras skyddstanken utifrån att ”skada på ett folks kulturegendom, oavsett vilket land den tillhör, är liktydigt med skada på hela mänsklighetens kulturarv”. Kulturarv förstörs i krig, avsiktligt och oavsiktligt. Den som bryter mot konventionen, kan dock lagföras i efterhand. Se raa.se-kulturarv-far-inte-forstoras-i-krig. Ryssland (dåvarande Sovjetunionen), ratificerade konventionen 1957. Även länder som inte skrivit under konventionen, är skyldig att följa den.

Unesco deklarerade 2013 sexton av Ukrainas och Polens träkyrkor – Tserkvas – i karpaterna som ett gemensamt världsarv. Kyrkorna är uppförda från 1500-talet till 1800-talet.

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomiska medel för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseernas samarbetsråd och museer i Sverige och Norden. ICOMOS svenska nationalkommitté stödjer initiativet i sak såväl som ekonomiskt, liksom stiftelsen Kulturarv utan Gränser. 

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner. Medel sätts in på bankgiro: 5475-9758, eller Swish: 1236280424. Märk donationen: Insamling till Ukraina. Insamlingen sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Följ länk nordiska-museer-ekonomisk-insamling-ukrainas-kulturarv för mer information.

ILUCIDARE Final Playground

Europa Nostra och Europeiska kommissionen bjöd in till ILUCIDARE Final Playground den 22 april 2022. Det treåriga ILUCIDARE-programmet är nu avslutat. 

ILUCIDARE har haft som vision att visa hur kulturarv kan vara en resurs för innovation och internationellt samarbete. Programmet ILUCIDARE har inspirerat till att använda kulturarv som katalysator för ekonomisk utveckling i gränsöverskridande projekt, och i kulturutbyten med en diplomatisk dimension.

För mer information om hela ILUCIDARE programmet följ länk: ilucidare.eu

European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2022

European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2022 stängde 1 februari 2022. Se europanostra.se/european-heritage-award/ och europeanheritageawards.eu

Nordic-Baltic school project 

Som ett spin-off-initiativ till Det Europeiska kulturarvsåret 2018, lanserade de nordiska Europa Nostra organisationerna, inklusive Estland Europa Nostra – Youth for Cultural Heritage. Nordic-Baltic Youth Project. För mer om programmet se under fliken: europanostra.se/natverkande-och-opinionsbildning/

ILUCIDARE Special Prices

ILUCIDARE var ett projekt som sträcker sig över tre år, finansierat av EU-programmet Horizon 2020. ILUCIDARE leddes av ett konsortium med Europa Nostra som en av medlemmarna. Varje år utsågs mottagare av ILUCIDARE Special Prizes. Kandidater hämtades ur sökande till European Heritage Awards /Europa Nostra Awards. Vinnare tillkännagavs under Summit.

Via länk ilucidare.eu kan du ta del av mer information om ILUCIDARE.

A New European Bauhaus

I slutet av 2019 antog EU-kommissionen och Europaparlamentet the European Green Deal. Visionen är att EU 2050 ska vara ett rättvist och välmående samhälle, utan nettoutsläpp av växthusgaser och med en tillväxt som frikopplas från resursförbrukning. Omställningen kommer att kräva åtgärder i en rd sektorer. En av de sektorer som pekas ut med stort behov av förändring är byggsektorn, som står för en hög energikonsumtion och därtill i stor utsträckning förbrukar material som inte är förnyelsebara.

I september 2020 lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen A New European Bauhaus (NEB). Europa ska byggas hållbart och inkluderande, men också vackert. NEB är inte bara, enligt von der Leyen, ett miljö- och ekonomiprojekt: det ska också vara ett kulturprojekt. I oktober 2020 preciserades satsningen på byggsektorn i EU-kommissionens A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives

Europa Nostra välkomnade i december 2020 initiativet till NEB, som en bro mellan en värld av vetenskap och teknik, å ena sidan, och en värld av konst och kultur, å andra sidan. Europa Nostra vill se NEB som ett unikt tillfälle att förena människor, deras livsmiljö, lokala förutsättningar och kulturarvet. Europa Nostra understryker också att hänsyn måste tas till befintliga strukturer och historiska karaktärer hos de städer, byar och landsbygdsområden där framtida NEB-projekt kommer att genomföras. Europa Nostra har anslutit sig som medlem till NEB.

I NEB framhålls som ett stort plus för byggsektorn att den är arbetsintensiv och dominerad av lokala företag. En ökad renoveringstakt förutspås därför spela en dubbel roll; dels sänka byggnadsbeståndets energikonsumtion, dels skapa arbetstillfällen som del av återhämtningen efter COVID-19-pandemin. 

Europa Nostra lanserade tillsammans med ICOMOS och European Investment Bank Institute, European Cultural Heritage Green Paper i mars 2021. Länk till Green Paper: Heritage_Green_Paper_.pdf

Länk till Europa Nostra Statement (engelska): Europa-Nostra-Statement.pdf

Länk till NEBs webpage, för mer information om vad som pågår och möjligheter att delta. Informationen tillgänglig på alla officiella språk inom EU: New-european-bauhaus

Länk till European Green Deal (svenska): Den-grona-given_december2019.pdf

Länk till A Renovation Wave for Europe (svenska): Renoveringsvag-for-Europa.pdf