Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög men fortfarande relevant, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2023 – ansökan ute nu!

Förlängd ansökningstid till 5 december 2022!

Det är fortfarande kort ansökningstid, men till stöd för sökanden har Europa Nostra sänt ett antal webbinarier där ansökan gås igenom. Webbinarierna är inspelade och kan följas via länk: https://vimeo.com/768505779

Ansökan sker inom fem kategorier:

1) Bevarande och adaptiv återanvändning

Enastående restaureringsprojekt som syftar till bevarande, förnyelse och anpassning till nya användningar av kulturarvet, inklusive kulturlandskap.

2) Forskning

Innovativa forskningsprojekt som leder till påtagliga effekter för att skydda och förstärka kulturarvet eller/och för att förbättra tillgången till, njutningen och förståelsen av kulturarvets tillgångar för våra samhällen.

3) Utbildning, träning och färdigheter

Exemplariska projekt relaterade till kulturarv i syfte att främja kunskapsöverföring, kapacitetsbyggande och/eller förstärkning av traditionella eller nya färdigheter i hantverk relaterade till kulturarvet.

4) Medborgarengagemang

Enastående kulturarvsledda projekt som främjar social sammanhållning, inkludering, multikulturell dialog och förståelse, främjar en känsla av plats och tillhörighet, hyllar mångfald samt stimulerar medborgarnas engagemang, ägarskap och medborgerliga ansvar.

5) Heritage Champions

Inflytelserika och inspirerande individer eller organisationer vars exemplariska agerande visar en exceptionell nivå av engagemang, inflytande och medborgerligt engagemang för att skydda och stärka kulturarvet.

Varje år utses upp till 30 projekt. Bland dessa utses upp till fem Grand Prix. Varje vinnare av ett Grand Prix får förutom utmärkelsen ett pekuniärt pris på 10 000 EUR. Dessutom utses, genom en on-lineomröstning, ett Public Choice Award.

Följ länk HA2023_CallforEntries.pdf för mer information. Alla bidrag skickas in via european-heritage.awardsplatform.com .

Styrelsen för Europa Nostra Sverige bidrar gärna med råd och stöd inför ansökan. Våra kontaktuppgifter finns under fliken Om oss https://europanostra.se/styrelse/

I år är det 20 år sedan Europeiska kommissionen och Europa Nostra gemensamt lanserade European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Priserna administreras sedan dess av Europa Nostra, som också utser pristagare. Det är Europas i särklass mest prestigefyllda kulturarvsutmärkelse.

Ukrainas kulturarv i fokus på Europa Nostra Sveriges höstmöte 2022

Den 10 november 2022 genomfördes Europa Nostra Sveriges höstmöte, i år i samarbete med Sveriges Arkitekter, och ett symposium under rubriken CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE – Past, Present, Future.

Sveriges Arkitekter har med anledning av det pågående kriget i Ukraina initierat en serie symposier med åtföljande workshops. Arkitekter, planerare och kulturarvssakkunniga i Ukraina och Sverige möts för att ömsesidigt utbyta kunskap kring förstörelse och återuppbyggnad. 

Foto från ruiner i Chernigiv

För att medarbetare från Ukraina ska kunna delta (via länk från Ukraina) måste symposium och workshops ske under dagtid, från 12:30 till 18:00.

Den andra fasen av Rysslands krig mot Ukraina pågår sedan den 24 februari 2022. Det ukrainska folket är under konstant hot och militära attacker; människor dör, lemlästas, fördrivs. Byggnader, infrastruktur och kulturmiljöer förstörs. Som i många andra krig symboliserar kultur och kulturarv folkets själ. Förstörelse av kulturarvet blir medlet att beröva folket deras förflutna, deras historia och deras känsla av att tillhöra en specifik plats.

Följ länk för program: Invitation-Cultural-Heritage-Ukraine.pdf

ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century Heritage (ISC20C)

Introducing the 20cHTF as a Tool for Identifying, Assessing and Celebrating Heritage Places

ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century Heritage (ISC20C) har tillsammans med Getty Conservation Institute (GCI) tagit fram ”20cHTF as a Tool for Identifying, Assessing and Celebrating Heritage Places”.

Twentieth-Century Thematic Framework (20cHTF) publicerades 2020 och är ett resultat av ett mångårigt projekt av ISC20c och Getty Conservation Institute. Förhoppningen är att ramverket ska fungera över hela världen som ett verktyg för professionella som arbetar med det moderna samhällets kulturarv.

Ett seminarium den 14 oktober introducerade och diskuterade varför och hur man använder 20cHTF i ett europeiskt sammanhang. Det inledde en serie webbseminarier som vart och ett fokuserar på ett av temana i ramverket. Det syftar till att samla yrkesverksamma för att lära sig, debattera och stimulera användningen av 20cHTF.

För att veta mer om seminarieserien, besök https://isc20c.icomos.org/europe-20chtf-seminar-series/

Europa Nostra Summit 25 till 27 september 2022

Europa Nostra Summit 2022 hölls den 25-27 september i Prag, ett givet tillfälle att uppmärksamma 30-årsdagen av att Prags historiska centrum fick världsarvsstatus. En tyngdpunkt i programmet var uppmärksamhet kring konsekvenserna av kriget i Ukraina, och de materiella och mänskliga följder det har.

Summit arrangeras av Europa Nostra och Europa Nostras representanter i Tjeckien, i samarbete med Europeiska kommissionen och Tjeckiens kulturministerium. Europa Nostra Summit är därmed en del av det officiella programmet för det tjeckiska ordförandeskapet i EU. Det är också ett bidrag till Europeiska ungdomsåret 2022 och initiativet New European Bauhaus

För fullständigt program följ: european-heritage-summit

The Future is Heritage
Parallellt med Summit, anordnades ett fyra dagar långt evenemang för studenter och unga yrkesverksamma. Initiativet The Future is Heritage, koordineras av holländska kulturarvsorganisationer, i samarbete med stöd från Europa Nostra och ESACH – European Students’ Association for Cultural Heritage . 

I år är det 20-årsjubileum för kulturarvsutmärkelsen – European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Vinnarna 2022 presenteras och uppmärksammades under Summit, liksom Vinnaren av Public Choice Award. Se mer via länken: https://www.europeanheritageawards.eu

European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2022

Vinnarna av Europas främsta kulturarvsutmärkelse för 2022 tillkännagavs i juni av Europeiska Kommissionen och Europa Nostra. Ett 30-tal projekt har tilldelats utmärkelser inom kategorierna: restaurering och anpassad återanvändning; forskning; utbildning och färdigheter samt medborgerligt engagemang och medvetandegörande. Ingen utmärkelse till Sverige i år, men vi kan glädja oss åt att Norge och Finland tilldelats två priser vardera.

Det finländska projektet Masters and Apprentices fick sin utmärkelse inom kategorin Education, Training and Skills.

För fullständig lista och pressmeddelande följ länk: sendinblue.com. Mer info om själva priset finns här: europanostra.se

Utlysning inför 2023 års European Heritage Awards/Europa Nostra Awards väntas ske i slutet av september 2022.

Cecilia Bartoli ny president för Europa Nostra

Den 20 maj 2022 utsåg Europa Nostras generalförsamling operasångerskan Cecilia Bartoli till organisationens nya president. 

Cecilia Bartoli

Läs hela pressmeddelandet från Europa Nostra här: cecilia-bartoli-appointed-new-president-of-europa-nostra/

Listan över 2022 års 7 Most Endangered

Tisdagen den 29 mars tillkännagav Europa Nostra vilka kulturmiljöer som 2022 förts upp på listan 7 Most Endangered.

En av de 7 miljöer som förts upp på Europa Nostras lista över 7 Most Endangered är Zogu-bron, byggd 1927 över Matfloden i norra Albanien. Bron är ett nationellt monument inom området metall- och betongkonstruktioner. Strukturen är i överhängande fara att kollapsa på grund av skador på en av dess pelare, och bron får inte längre användas. 

Europa Nostra lanserade programmet 7 Most Endangered 2013. Genom programmet uppmärksammas kulturhistoriska platser och miljöer som är särskilt hotade av exempelvis försumlighet, plundring, rivning eller klimatförändring. Syftet är att mobilisera civilsamhälle och offentlighet att göra nödvändiga insatser för de hotade miljöerna. Nominering till en av de sju sker i två steg.

För mer om vilka miljöer som 2022 förts upp på listan 7 Most Endangered följ länk: https://7mostendangered.eu .

Europa Nostra fördömer Rysslands militära angrepp på Ukraina

Europa Nostra har å det skarpaste fördömt Rysslands brutala invasion av Ukraina, ett oberoende och suveränt europeiskt land. Europa Nostra uppmanar också Unesco att inte genomföra det 45:e Världsarvskommittémötet som planerat, i juni, i Kazan, Ryssland.

Invasionen är ett flagrant brott mot internationell lag och ordning. Människorna i Ukrainas står inför stort lidande och ofattbara förluster. Europa Nostra kräver ett omedelbart slut på denna oacceptabla aggressionshandling och för återupprättande av freden i Europa.

Europa Nostra påminner om att det europeiska projektet idag bygger på en rad grundläggande värderingar: fred, mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och respekt för vår gemensamma historia och vårt gemensamma kulturarv. Rysslands invasion av Ukraina representerar negationen av dessa värderingar och bör därför förstås som en attack mot alla som värnar dessa värderingar. 

Europa Nostras uttalande, på engelska, kan läsas i sin helhet via följande länk: Europa-Nostra-Statement-Ukraine.

Kulturarvsorganisationer kraftsamlar mot skadorna av Rysslands invasion av Ukraina

I ett uttalande från Riksantikvarieämbetets tar man fasta på att kulturarv är skyddat enligt folkrätten. Enligt Haagkonventionen 1954 formuleras skyddstanken utifrån att ”skada på ett folks kulturegendom, oavsett vilket land den tillhör, är liktydigt med skada på hela mänsklighetens kulturarv”. Kulturarv förstörs i krig, avsiktligt och oavsiktligt. Den som bryter mot konventionen, kan lagföras i efterhand. Se raa.se-kulturarv-far-inte-forstoras-i-krig. Ryssland (dåvarande Sovjetunionen), ratificerade konventionen 1957. Även länder som inte skrivit under konventionen, är skyldig att följa den.

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomiska medel för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseernas samarbetsråd och museer i Sverige och Norden. ICOMOS svenska nationalkommitté stödjer initiativet i sak såväl som ekonomiskt, liksom stiftelsen Kulturarv utan Gränser. 

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner. Medel sätts in på bankgiro: 5475-9758, eller Swish: 1236280424. Märk donationen: Insamling till Ukraina. Insamlingen sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Följ länk nordiska-museer-ekonomisk-insamling-ukrainas-kulturarv för mer information.

Nordic-Baltic school project 

Som ett spin-off-initiativ till Det Europeiska kulturarvsåret 2018, lanserade de nordiska Europa Nostra organisationerna, inklusive Estland Europa Nostra – Youth for Cultural Heritage. Nordic-Baltic Youth Project. För mer om programmet se under fliken: europanostra.se/natverkande-och-opinionsbildning/

A New European Bauhaus

I slutet av 2019 antog EU-kommissionen och Europaparlamentet the European Green Deal. Visionen är att EU 2050 ska vara ett rättvist och välmående samhälle, utan nettoutsläpp av växthusgaser och med en tillväxt som frikopplas från resursförbrukning. Omställningen kommer att kräva åtgärder i en rd sektorer. En av de sektorer som pekas ut med stort behov av förändring är byggsektorn, som står för en hög energikonsumtion och därtill i stor utsträckning förbrukar material som inte är förnyelsebara.

I september 2020 lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen A New European Bauhaus (NEB). Europa ska byggas hållbart och inkluderande, men också vackert. NEB är inte bara, enligt von der Leyen, ett miljö- och ekonomiprojekt: det ska också vara ett kulturprojekt. I oktober 2020 preciserades satsningen på byggsektorn i EU-kommissionens A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives

Europa Nostra välkomnade i december 2020 initiativet till NEB, som en bro mellan en värld av vetenskap och teknik, å ena sidan, och en värld av konst och kultur, å andra sidan. Europa Nostra vill se NEB som ett unikt tillfälle att förena människor, deras livsmiljö, lokala förutsättningar och kulturarvet. Europa Nostra understryker också att hänsyn måste tas till befintliga strukturer och historiska karaktärer hos de städer, byar och landsbygdsområden där framtida NEB-projekt kommer att genomföras. Europa Nostra har anslutit sig som medlem till NEB.

I NEB framhålls som ett stort plus för byggsektorn att den är arbetsintensiv och dominerad av lokala företag. En ökad renoveringstakt förutspås därför spela en dubbel roll; dels sänka byggnadsbeståndets energikonsumtion, dels skapa arbetstillfällen som del av återhämtningen efter COVID-19-pandemin. 

Europa Nostra lanserade tillsammans med ICOMOS och European Investment Bank Institute, European Cultural Heritage Green Paper i mars 2021. Länk till Green Paper: Heritage_Green_Paper_.pdf

Länk till Europa Nostra Statement (engelska): Europa-Nostra-Statement.pdf

Länk till NEBs webpage, för mer information om vad som pågår och möjligheter att delta. Informationen tillgänglig på alla officiella språk inom EU: New-european-bauhaus

Länk till European Green Deal (svenska): Den-grona-given_december2019.pdf

Länk till A Renovation Wave for Europe (svenska): Renoveringsvag-for-Europa.pdf