Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög men fortfarande relevant, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

7 Most Endangered Program 2025

Nominera värdefulla men hotade kulturmiljöer till Europa Nostras 7 Most Endangered program. Sista datum att nominera är den 15 september 2024. Nomineringen sker online. Skälen till att en kulturmiljö betraktas som hotad är många. Hotet kan ha uppstått genom en naturkatastrof, eller av människor skapade katastrofer, klimatförändringar, konflikter, försummelse, olämplig utveckling eller brist på medel. Följ länken: https://7mostendangered.eu/nominate/ för mer information om nomineringsprocessen och vad som måste vara med. Via länken: https://7mostendangered.eu/call-for-nominations/ finns motiveringar till de olika kategorier av hot och varför de anses högaktuella.

Europa Nostra driver sedan 2013 programmet 7 Most Endangered i samarbete med European Investment Bank. Genom programmet uppmärksammas varje år ett antal hotade kulturarv. Europa Nostras kulturella expertis och påverkansarbete kombineras med EIB:s och dess instituts finansiella och tekniska tillgångar.

Via länk får man en utförlig presentation av 2024 års objekt: 7-most-endangered-heritage-sites-2024

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2024

Tillkännagivande av 2024 års vinnare ägde rum den 30 maj 2024. Följ länk: 2024-winners-of-europe-top-heritage-awards för en närmre presentation av 2024 års vinnare. Vinnarna kommer att firas vid European Heritage Awards Ceremony 2024 den 7 oktober i Rumänska Athenaeum, Bukarest.

Ansökan till European Heritage Awards/Europa Nostra Awards sker inom fem kategorier: 1) Bevarande & adaptiv återanvändning; 2) Forskning; 3) Utbildning, träning och kunnande; 4) Medborgerligt engagemang och 5) Heritage Champions.

Genom en on-line omröstning har ett antal av de 26 kulturmiljöerna chansen att vinna the Public Choice Award. Följ länk: https://vote.europanostra.org och läs om upplägget bakom röstningen. Vinnarna som tar hem en Pulic-Choice Award tilldelas 10 000 € vardera. Röstningen avslutas den 22 september 2024.

Europa Nostra Summit 2024

Europa Nostras European Cultural Heritage Summit 2024 äger rum i Bukarest, Rumänien, från 6 till 8 oktober. Under Summit lyfts frågor kring kulturarvets politiska, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga betydelse.

Triumfbågen, Arcul de Triumf, i Bukarest. Färdigställd 1935 – 1936 men med en föregångare 1878 (självständigheten) och ytterligare en 1918 (första världskrigets slut).

2024 års Summit koncentreras kring Europa Nostras nätverksprojekt European Cultural Heritage Agora, som samfinansieras av Europeiska Unionen. Satsningen sker i nära samarbete med en rad offentliga och privata arkitekturorganisationer i Rumänien.

Bland höjdpunkterna i programmet är European Heritage Hub Forum om kulturarv och digital transformation den 7 oktober.

En annan av Summits höjdpunkter är som alltid European Heritage Awards Ceremony, som äger rum den 7 oktober på rumänska Athenaeum

Resa till trädgårdskonst i Skåne-Själland 2024

Framför en del av Krapperups slotts bestånd av rhododendron. Europa Nostra deltagare från Finland, Norge, Danmark och Sverige.

Europa Nostra deltagare från Finland, Norge, Danmark och Sverige genomförde tillsammans en trädgårdskonstresa, från 31 maj till 2 juni 2024. Vi besökte tio platser, från intima privata trädgårdar till Fredriksborgs slott gigantiska barockträdgård. Gigantisk i åtminstone nordiska ögon.

Resan hade organiseras av Europa Nostra Sverige och Europa Nostra Danmark, som del av samarbetet mellan samtliga nordiska Europa Nostra länder. Ägare, landskapsarkitekter, trädgårdsmästare och professionella guider tog oss genom de fantastiska miljöerna.

Valhallabadet i hotas av rivning

Valhallabadet i Göteborg är badhuset dit alla kunde gå. Arkitekten Nils Olsson fick OS-brons i arkitektur 1948! De beundrade mosaikväggarna, av konstnären Nils Wedel, kostade nyligen närmare en miljon kronor att renovera. Men koldioxidavtrycket för att riva och bygga nytt överstiger vida att renovera och bevara en gammal byggnad.

Göteborgarna är trogna sitt bad. Trots att underhållet synbart varierat under åren och populära aktiviteter som massage lagts ned, samt att potentiella dragplåster som Romerska badet göms undan, har höga besökssiffror hållit i sig under åren. 

Läs bifogade protest mot rivningen, undertecknat av åtta kulturmiljöorganisationer: Debatt_Valhalla_2405014.pdf .

Ukraina och Rysslands pågående angreppskrig fortsatt i fokus

Det ryska angreppskriget på Ukraina fortsätter. Europa Nostra Sverige öppnade hösten 2022 i samarbete med Sveriges Arkitekter upp för möjligheten att stötta Ukrainas arbete med att rädda sitt kulturarv. Den 10 november 2022 genomförde Sveriges Arkitekter och Europa Nostra gemensamt symposiet CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE – Past, Present, Future.

Europa Nostra fortsätter att på olika sätt stå upp för Ukraina. Genom länk http://donation.europanostra.org kan du ekonomiskt stötta arbetet.

Den 8 mars 2023 genomförde Europa Nostra #Women4Heritage onlineevenemang i solidaritet med Ukraina. Webinariet innehöll vittnesmål från flera intressenter inom det ukrainska kulturarvet. ALIPH Foundation har förnyat sitt engagemang för Heritage Solidarity Fellowship för Ukraina med ytterligare 50 000 euro. I samarbete med ALIPH och i samarbete med HERI och den ukrainska Fulbright Circle baserad i Kiev, lanserade Europa Nostra den andra utlysningen för ansökningar till Heritage Solidarity Fellowship för Ukraina.

Europa Nostra Summit 2024 genomförs 6 – 8 oktober i Bukarest, Rumänien.

Europa Nostra fördömer Rysslands militära angrepp på Ukraina

Europa Nostra har å det skarpaste fördömt Rysslands brutala invasion av Ukraina, ett oberoende och suveränt europeiskt land. Europa Nostra uppmanar också Unesco att inte genomföra det 45:e Världsarvskommittémötet som planerat, i juni, i Kazan, Ryssland.

Invasionen är ett flagrant brott mot internationell lag och ordning. Människorna i Ukrainas står inför stort lidande och ofattbara förluster. Europa Nostra kräver ett omedelbart slut på denna oacceptabla aggressionshandling och för återupprättande av freden i Europa.

Europa Nostra påminner om att det europeiska projektet idag bygger på en rad grundläggande värderingar: fred, mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och respekt för vår gemensamma historia och vårt gemensamma kulturarv. Rysslands invasion av Ukraina representerar negationen av dessa värderingar och bör därför förstås som en attack mot alla som värnar dessa värderingar. 

Europa Nostras uttalande, på engelska, kan läsas i sin helhet via följande länk: Europa-Nostra-Statement-Ukraine.

Kulturarvsorganisationer kraftsamlar mot skadorna av Rysslands invasion av Ukraina

I ett uttalande från Riksantikvarieämbetets tar man fasta på att kulturarv är skyddat enligt folkrätten. Enligt Haagkonventionen 1954 formuleras skyddstanken utifrån att ”skada på ett folks kulturegendom, oavsett vilket land den tillhör, är liktydigt med skada på hela mänsklighetens kulturarv”. Kulturarv förstörs i krig, avsiktligt och oavsiktligt. Den som bryter mot konventionen, kan lagföras i efterhand. Se raa.se-kulturarv-far-inte-forstoras-i-krig. Ryssland (dåvarande Sovjetunionen), ratificerade konventionen 1957. Även länder som inte skrivit under konventionen, är skyldig att följa den.

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomiska medel för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseernas samarbetsråd och museer i Sverige och Norden. ICOMOS svenska nationalkommitté stödjer initiativet i sak såväl som ekonomiskt, liksom stiftelsen Kulturarv utan Gränser. 

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner. Medel sätts in på bankgiro: 5475-9758, eller Swish: 1236280424. Märk donationen: Insamling till Ukraina. Insamlingen sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Följ länk nordiska-museer-ekonomisk-insamling-ukrainas-kulturarv för mer information..

A New European Bauhaus

I slutet av 2019 antog EU-kommissionen och Europaparlamentet the European Green Deal. Visionen är att EU 2050 ska vara ett rättvist och välmående samhälle, utan nettoutsläpp av växthusgaser och med en tillväxt som frikopplas från resursförbrukning. Omställningen kommer att kräva åtgärder i en rd sektorer. En av de sektorer som pekas ut med stort behov av förändring är byggsektorn, som står för en hög energikonsumtion och därtill i stor utsträckning förbrukar material som inte är förnyelsebara.

I september 2020 lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen A New European Bauhaus (NEB). Europa ska byggas hållbart och inkluderande, men också vackert. NEB är inte bara, enligt von der Leyen, ett miljö- och ekonomiprojekt: det ska också vara ett kulturprojekt. I oktober 2020 preciserades satsningen på byggsektorn i EU-kommissionens A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives

I NEB framhålls som ett stort plus för byggsektorn att den är arbetsintensiv och dominerad av lokala företag. En ökad renoveringstakt förutspås därför spela en dubbel roll; dels sänka byggnadsbeståndets energikonsumtion, dels skapa arbetstillfällen som del av återhämtningen efter COVID-19-pandemin. 

Europa Nostra lanserade tillsammans med ICOMOS och European Investment Bank Institute, European Cultural Heritage Green Paper i mars 2021. Länk till Green Paper: Heritage_Green_Paper_.pdf

Länk till Europa Nostra Statement (engelska): Europa-Nostra-Statement.pdf

Länk till NEBs webpage, för mer information om vad som pågår och möjligheter att delta. Informationen tillgänglig på alla officiella språk inom EU: New-european-bauhaus

Länk till European Green Deal (svenska): Den-grona-given_december2019.pdf

Länk till A Renovation Wave for Europe (svenska): Renoveringsvag-for-Europa.pdf