Europa Nostra

Vad är Europa Nostra?

Europa Nostra är Europas största medlemsorganisation för arbetet med att uppmärksamma Europas kultur- och naturarv. Europa Nostra är en paraplyorganisation för föreningar, organisationer och enskilda medlemmar. Det ger Europa Nostra en stark röst åt kultur- och naturarvsfrågor i handlingsprogram på såväl europeisk som nationell nivå. Europa Nostra uppmärksammar kultur- och arkitekturfrågor, stads- och landskapsplanering samt driver på för en balanserad och hållbar utveckling av Europas kultur- och naturarv. Stadsmiljö och landsbygd är lika viktiga. Arbetet är organiserat efter tre pelare.

Europa Nostra bildades 1963 som en paneuropeisk sammanslutning av ideella kulturarvsorganisationer. Initiativet togs av Italia Nostra, som behövde stöd och hjälp i arbetet med att bevara och säkerställa Venedig. Europa Nostra har sedan växt till att bli det största och mest respekterade nätverket för kultur- och naturarvsfrågor i Europa. Europa Nostra Sverige bildades 2006 som en nationell gren till centrala Europa Nostra.

I Europa Nostras nätverk ingår 42 länder inom Europa, och fem länder utanför kontinenten. Över 240 medlemsorganisationer representerar mer än 5 miljoner medlemmar. Associerade medlemsorganisationer (statliga organ, lokala myndigheter och företag), 120 stycken, ger ytterligare räckvidd. Europa Nostra har också över 1000 enskilda medlemmar som stöder organisationens uppdrag. 

Medlemsskap finns i tre kategorier: ideella medlemsorganisationer, associerade medlemsorganisationer och individuellt medlemsskap. Se mer under Välkommen som medlem

Till Europa Nostras årligt återkommande evenemang hör Councilmöten, European Cultural Heritage Summit, European Heritage Awards/Europa Nostra Awards och kampanjen 7 most endangered.

Newsletter och Europa Nostra Agora

Europa Nostras nyhetsbrev tar upp händelser kring Europa Nostra Award, 7 most endangered programme med mera, medan Europa Nostra Agora följer upp och förklarar det lite större och dagsaktuella politiska skeendet kring kulturarv och kulturmiljö. Följ länk till nyhetsbrev och Europa Nostra Agora: Newsletter/Europa Nostra Agora

Kulturarvspolitiken på europeisk nivå.

Den första av Europa Nostras tre pelare handlar om att organisationen tar aktiv del i utformandet av Europas kulturarvspolitik. Organisationens arbete vänder sig till beslutsfattare på politisk nivå, för att bidra till att Europeiska Unionens politik och strategier relaterade till kultur- och naturarv utvecklas och genomförs. Målet är att kultur- och naturarvet ska vara en integrerad del av alla politikområden. Ta reda på mer om Europa Nostra genom länken Europa Nostra

Europa Nostra Awards – utmärkelsen för excellence

Genom den andra pelaren uppmärksammar Europa Nostra vikten av det goda exemplet. Organisationen delar varje år ut utmärkelser till en rad exemplariskt genomförda åtgärder där kulturarvet på olika sätt uppmärksammats och tagits tillvara. Uppmärksammandet sker genom utmärkelsen European Heritage Awards/Europa Nostra Awards. Se länk Heritage Awards.

Europa Nostra Awards har delats ut sedan 1978. År 2002 instiftade EU ett kulturarvspris European Prize for Cultural Heritage (från och med 2019 European Heritage Award). Båda utmärkelserna administreras av Europa Nostra. Länder som deltar i EU-programmet Creative Europe kan förutom Europa Nostra Awards erhålla European Heritage Award. Europa Nostra Awards delas ut även till länder som inte deltar i Creative Europe.

European Cultural Heritage Summit

En gång om året samlas Europa Nostras medlemmar till European Cultural Heritage Summit. Bland höjdpunkterna på Summit är utdelandet av Europa Nostra Awards. European Cultural Heritage Summit 2020 sköts upp på grund av Coronapandemin.

Summit är en mix av rundabordssamtal, General Assembly (öppet för alla medlemmar), styrelse- och councilmöten (slutna möten), debatter och studiebesök. Samt prisceremonierna för European Heritage Awards/Europa Nostra Awards.

Summit 2021

Under mottot A new European Renaissance genomförde Europa Nostra 2021 års Summit i Venedig. Staden är på många sätt en symboltung plats för Europa Nostra och vad organisationen har uppmärksammat sedan starten. Det var efter initiativ av Italia Nostra, som fröet till Europa Nostra sattes. Hur klimathotet mot Venedig kan tacklas och stadens framtid kan säkras, står åter högt på dagordningen, 70 år efter det första stora larmet. Följ länk: european-heritage-summit för program och mer utförlig information.

Ett annat symbolmättat inslag under Summit var Ringing of the Bells for Peace & Heritage den 21 september, den dag som FN deklarerat som internationella fredsdagen.

The 7 most endangered

Den tredje pelaren, programmet The 7 Most Endangered Program, lanserade Europa Nostra 2013 i samarbete med Europeiska Investeringsbankens Institut (EIB Institute) . Syftet är att uppmärksamma kulturhistoriska platser och miljöer som akut hotas av förstörelse genom att försummas, plundras eller rivas. Europa Nostra gör stödjande insatser för de hotade miljöerna genom att initiera strukturerade och långsiktiga åtgärder. Målsättningen är att mobilisera civilsamhälle och offentliga organ att göra insatser för de hotade miljöerna. Under hösten ”shortlistas” ett antal projekt. Slutligt besked kommer under våren. Se länk 7mostendangered