Europa Nostra Sverige

Nätverket Europa Nostra

Europa Nostra Sverige bildades 2006 som en nationell gren till centrala Europa Nostra, med säte i Haag. Europa Nostra Sverige fungerar som paraplyorganisation för medlemmar av Europa Nostra i Sverige och är i princip uppbyggt som centrala Europa Nostra. Europa Nostra Sverige arbetar också efter de tre pelare som bär upp centrala Europa Nostras verksamhet; kulturarvspolitikens innehåll, det goda exemplets betydelse samt kampanjer där kulturarv är i fokus.

Europa Nostra Sverige är samtidigt en förmedlande länk mellan Sverige och centrala Europa Nostra, för att svenska och nordiska frågor ska få genomslag inom den centrala organisationen.

Medlemskap är öppet för alla som önskar stödja arbetet med att uppmärksamma, bevara och integrera kulturarvet. Man kan vara medlem som enskild, eller som organisation. Mer om att bli medlem hittar du under Välkommen som medlem.

Awards – det goda exemplets betydelse

Ett av Europa Nostra Sveriges viktigaste uppdrag är att främja ansökningar till European Heritage Awards/Europa Nostra Awards. Sedan priset instiftades i sin första form 1978 har över 40 svenska projekt belönats. Pristagarna spänner över så vitt skilda projekt som Kronobageriet i Stockholm, Hjos historiska stadskärna, Vassikkavouma slåttermyr och tiondeboden i Ingatorp, Småland.

Vassikkavuoma slåttermyr. Europa Nostra Award 2002

För att lära mer om European Heritage Award/Europa Nostra Awards, se Europa Nostra Awards

Nordiskt samarbete

Europa Nostra Sverige lägger stor vikt vid nordiskt samarbete, vilket omfattar Norge/Island, Danmark/Grönland, Finland samt Estland, Lettland och Litauen.

Temakväll på Lettlands ambassad om restaureringen av staden Kuldiga, i landets västra del, som vann Euopean Heritge Award/Europa Nostra Award 2013.

Länk till Europa Nostra Finland: europanostra.fi

Länk till Europa Nostra Norge: europanostra.no

Länk till Europa Nostra Danmark: europa-nostra.dk

Länk till Europa Nostra Island: muinsuskaitse.ee

Tillsammans med Norge/Island, Danmark/Grönland och Finland , Estland inklusive Lettland och Litauen, publicerade Europa Nostra Sverige 2018 Northern Europe. Winners of the EU prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards. Publikationen gavs ut med stöd av Europeiska Unionens kulturprogram Creative Europe, i samband med European Year of Cultural Heritage 2018. Publikationen lanserades vid en träff på det gemensamma nordiska ambassadområdet under Europa Nostra Summit i Berlin 2018.

Publikationen är nedladdningsbar: europanostra.no/publikasjoner/

Kampanjer och uttalanden

Europa Nostra Sverige uttalar sig som remissinstans, exempelvis över förslaget till detaljplan för nytt Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm. Europa Nostra yttrar sig också genom debattartiklar, pressmeddelanden eller brev till berörda beslutsfattare. Det kan gälla när stora kulturarvsvärden står på spel, som exempelvis under processen kring Turisthotellet och nöjeslokalen Oscars i Marstrand.

Europa Nostra Sverige sprider också kännedom om och deltar i internationella kampanjer som initieras av centrala Europa Nostra. Ett viktigt projekt är The 7 Most Endangered – ett samarbetsprojekt med Europeiska Investeringsbanken där det vartannat år väljs ut sju objekt i Europa som ges uppmärksamhet och får stödjande insatser.

För att lära mer om centrala Europa Nostra följ länken: Europa-nostra-centralt