European Heritage Awards/Europa Nostra Awards

Europa Nostra delar varje år ut European Heritage Awards/Europa Nostra Awards. Priset är Europas främsta utmärkelser inom kulturmiljöområdet och delas ut under hård konkurrens. Sverige har belönats vid över 40 tillfällen.

Europa Nostra Awards instiftades av Europa Nostra 1978 med syfte att uppmärksamma bevarande- och utvecklingsarbeten av kulturhistorisk värdefulla miljöer runt om i Europa. År 2002 instiftade Europeiska Unionen ett eget kulturarvspris – European Union Prize for Cultural Heritage – som administreras av Europa Nostra. De båda priserna har slagits samman till European Heritage Awards/Europa Nostra Awards. Se mer nedan under rubriken Kategorier.

Prisutdelningen sker normalt under Europa Nostras årliga kongress/summit, som alternerar mellan olika europeiska städer. Tillkännagivandet av pristagare sker under festliga och högtidliga former. Under summit ges tillfälle för pristagarna att under en särskild programpunkt presentera sina projekt mer utförligt. Under pandemiåren 2020 och 2021 har dock utdelandet av prisen skett digitalt.

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2023

Sista ansökningsdag var 5 december 2022.

Ansökningstiden för European Heritage Awards/Europa Nostra Awards var 2022 extremt kort. Vi får hoppas på en annan tidsram nästa år. Tills dess, är det ändå idé att fundera över ansökan.

Ansökan sker inom fem kategorier:

1) Bevarande och adaptiv återanvändning

Enastående restaureringsprojekt som syftar till bevarande, förnyelse och anpassning till nya användningar av kulturarvet, inklusive kulturlandskap.

2) Forskning

Innovativa forskningsprojekt som leder till påtagliga effekter för att skydda och förstärka kulturarvet eller/och för att förbättra tillgången till, njutningen och förståelsen av kulturarvets tillgångar för våra samhällen.

3) Utbildning, träning och färdigheter

Exemplariska projekt relaterade till kulturarv i syfte att främja kunskapsöverföring, kapacitetsbyggande och/eller förstärkning av traditionella eller nya färdigheter i hantverk relaterade till kulturarvet.

4) Medborgarengagemang

Enastående kulturarvsledda projekt som främjar social sammanhållning, inkludering, multikulturell dialog och förståelse, främjar en känsla av plats och tillhörighet, hyllar mångfald samt stimulerar medborgarnas engagemang, ägarskap och medborgerliga ansvar.

5) Heritage Champions

Inflytelserika och inspirerande individer eller organisationer vars exemplariska agerande visar en exceptionell nivå av engagemang, inflytande och medborgerligt engagemang för att skydda och stärka kulturarvet.

Styrelsen för Europa Nostra Sverige bidrar gärna med råd och stöd inför ansökan. Våra kontaktuppgifter finns under fliken Om oss https://europanostra.se/styrelse/

Vad och vilka kan belönas ur programmet European Heritage Awards/Europa Nostra Awards

I kategorin forskning belönades 2020 Scanning for Syria. I ett samarbete mellan fyra universitet från Nederländerna, Belgium och Tyskland, har man räddat repliker av Assyriska lertavlor från 1200 fvt. Lertavlorna grävdes ut av forskare från universitetet i Leiden på 1990-talet. Under kriget har de ursprungliga lertavlorna gått förlorade, och de repliker i silikon som man lät göra av lertavlornas skrift, höll också på att brytas ned och gå förlorade. Genom 3 D scanning har skriften och innehållet nu räddats till eftervärlden.

Tiondeboden i Ingatorp, European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2019.

Sveriges senaste pristagare, tiondeboden i Ingatorp, Småland, belönades 2019 med utmärkelsen Europa Nostra Award. Boden har under en tioårsperiod restaurerats varsamt under ledning av timmermannen Karl-Magnus Melin.

Tiondeboden från 1200-talet hör till det äldsta bevarade timmerbyggnadsbeståndet i Sverige. Ett restaureringsprojekt drog igång 2013, och boden kunde återinvigas 2018. Riktmärke för restaureringen var hela tiden att lära av byggnaden. Den kunskap man fick kunde exempelvis föras över till den samtidigt pågående återuppbyggnaden av Södra Råda kyrka.

I juryns motivering till priset slås också fast: ”Det har varit fokus på kunskapsöverföring av traditionellt hantverk samt främjandet av en känsla av ägarskap i lokalsamhället”. Juryn konstaterade också att ”Det har varit en stor insats i bevarandearbetet av en tiondebod från 1200-talet att utgå från träets specifika egenskaper. Projektet har uppnått ett mycket bra resultat med begränsade ekonomiska resurser och deras exemplariska mobilisering av mänskliga resurser är lovvärt.”

Mer om restaureringen av Ingatorps tiondebod se: Tiondeboden.

Tiondeboden i Ingatorp, Småland, belönades 2019 med European Heritage Awards/Europa Nostra Awards.

Lista över samtliga svenska pristagare 1978 – 2019: Pristagare

Ansökan, så går det till 

Det är öppet för vem som helst att nominera projekt vilket sker direkt till Europa Nostras huvudkontor i Haag. Information om villkor och nödvändiga handlingar finns att läsa under Awards där också ansökningsblanketter kan hämtas.

Länder som kan delta i Europeiska Unionens kulturprogram Kreativa Europa kan erhålla European Heritage Awards/Europa Nostra Awards, inklusive Grand Prix. Länder som står utanför möjligheten att delta i Kreativa Europa kan enbart söka Europa Nostra Awards. För specifikationer se Europa Nostra, Awards, FAQ.

Ansökan skrivs på engelska och blanketten innehåller ett flertal rubriker med frågeställningar om projektet, vilket kräver en större arbetsinsats och förutsätter god framförhållning. Sista ansökningsdag ligger under hösten, men skiftar. Gå till Europa Nostra Awards för uppgift om aktuella datum.

Finns det frågor eller önskemål om stöd och råd kring ansökan eller att diskutera förslag till nomineringar, så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen för Europa Nostra Sverige. Du hittar kontaktuppgifter under Styrelsen. Det går också bra att vända sig direkt till centrala Europa Nostras huvudkontor i Haag för frågor, råd och stöd. 

Om du känner till bra projekt men inte vill nominera och göra ansökan själv så tar Europa Nostra Sveriges styrelse gärna emot förslag.

Kategorier

Utmärkelser kan sökas inom fem kategorier:

▪ Restaurering, bevarande och adaptiv återanvändning

▪ Forskning

▪ Utbildning, träning och färdigheter

▪ Medborgarengagemang och upplysningskampanjer

▪ Heritage Champions

För mer information och inlämningar online: europeanheritageawards.eu

Utmärkelserna främjar bästa praxis för bevarande av materiellt och immateriellt kulturarv, kunskapsutbyte i hela Europa, ökad medvetenhet bland allmänhetens om värdet av Europas kulturarv samt uppmuntrar till ytterligare initiativ.

ILUCIDARE Special Prizes

Projektet ILUCIDARE sträckte sig över tre år, finansierat av EU-programmet Horizon 2020. Kandidater hämtades ur sökande till European Heritage Awards /Europa Nostra Awards. ILUCIDARE leds av ett konsortium, med Europa Nostra som en av medlemmarna. Varje år utses mottagare av ILUCIDARE Special Prizes.

Via länk ilucidare.eu kan du ta del av mer information om ILUCIDARE.

Ilucidarepriset ges i två kategorier; kulturarv som en resurs för innovation och kulturarv som främjande av internationella relationer.

Projektet HAP4MARBLE från Italien fick sitt pris i enlighet med första kategorin. Man har utvecklat ny teknik att med hjälp av hydroxiapatit (kalciumapatit) hejda marmors vittringsprocesser, ett verktyg för att kunna rädda skulpturer och arkitekturelement i marmor. HAP4MARBLE finansierades av europeiska kommissionen genom ett individuellt forskarstipendium vid Marie Skłodowska-Curie Actions. Deltagande universitetet var Bologna, Princeton och Göttingen.

I kategori två, internationella relationer, belönades EU-LAC-museerna. EU-LAC-museerna samarbetar för att uppnå excellens inom internationella relationer med kulturarvet som part. EU-LAC har ett internationellt team av 35 museiprofessionella, forskare och beslutsfattare. Dessa kommer från EU, Latinamerika och Karibien (LAC). EU-LAC har samarbetat sedan 2014. Man har utvecklat ny kunskap om museernas del i samhällsutvecklingen, ungdomars arbete och digital förmedling.